Search form

Jon 18:14

14Gayapach nipa an-gatiya gipa mu-ngoyurra a-wena burrwa Ju yerrcha minypa gun-gata gun-molamola an-ngardapa barra a-juwa wurra gama gorlk aburr-marr.