Search form

Jon 18:15

Birta A-jordajiyana

(Metiyu 26:69-70; Mark 14:66-68; Luk 22:55-57)

15Gun-gatiya minypa Jesus abu-ganyja nula Anach (Annas), wurra bitipa Jayman Birta rrapa an-nerranga an-guna Jesus an-nika jawina abirri-jurrjurrmurra. An-guna an-nerranga Jesus an-nika jawina nipa junggay wana an-babalapa marn․gi nula, lika gun-mola nula wupa a-barrngumurra gochila gu-jirra rrawa gun-gatiya minypa Jesus abu-ganyja aburr-barrngumurra.