Search form

Jon 18:16

16Wurra nipa Birta burdak gu-ngana a-ji yarlanga. Lika an-gata an-nerranga Jesus an-nika jawina junggay wana an-babalapa ana-nyala marn․gi nula, nipa a-garlmunapa jin-mujama a-wena achila jin-gata wolawola ngana gu-jirra jaga jiny-janana jin-yorkiyana, lika ji-gata gu-yagurrmurra nula, lika nipa ana-gata a-menga, ana-ganyja wupa nipa Birta.