Search form

Jon 18:20

20Wurra Jesus a-yinanga, “A-lay, gipa yarlanga ngu-wena burrwa ngu-workiyana wurra gama gorlk gatiya minypa aburr-bamagutuwiya aburr-workiya gu-bala gu-guyinda Ju yerrcha marn․gi aburr-negiya aburr-workiya, rrapa mola gatiya Wangarr gun-nika gun-japurra rrawa burr-guta. Gala an-ngardapa ngu-weyarna nula ngu-workiyarna; jarra an-jaranga ngu-wena nula.