Search form

Jon 18:22

22Gun-narda waypa Jesus a-wena, lika aburr-mujama abu-malapuna aburr-ni an-ngardapa ana-garlmunapa ana-murna a-buna Jesus japurra a-jirra. Minypa a-yinanga nula, “Nginyipa ny-yinagata ny-yena nula junggay wana an-babalapa, ya?”