Search form

Jon 18:25

Birta (Peter) Mola A-jordajiyana

(Metiyu 26:71-75; Mark 14:69-72; Luk 22:58-62)

25Wurra nipa Jayman Birta burdak a-ngarnbuna aburr-ji yarlanga. Rrapa birripa aburr-gata abu-wengganana, “A-lay, nginyipa ny-junarda an-gata an-gugaliya nyirri-digirrgnga nyirri-workiya, ya?”

Aburr-yinagata nula, wurra nipa a-jordajiyana, a-yinanga, “Ngaypa ngika, a-la.”