Search form

Jon 18:28

Baylat (Pilate) An-gata Gapman An-guyinda Bunggawa A-galiyana Nula Jesus

(Metiyu 27:1-2,11-14; Mark 15:1-5; Luk 23:1-5)

28Gun-gatiya, lika Gayapach gun-nika gu-rrawa wenga Jesus abu-ganyja aburr-bona bunggawa gun-nika rrawa an-gata gapman an-guyinda. Wurra gata waypa aburr-bena, ngana guna-ngarlcha guna-bamuna, lika birripa Ju yerrcha gala aburr-yinmiyarna aburr-barrngumiyarna gu-bala gun-gata gapman gun-nika. Jarra gun-gatiya waypa janara gu-ji burrwa Ju yerrcha, minypa ana-werranga gun-nika bala aburr-barrngumurda, gala yapa werra aburr-negiyan minypa an-gata Ju ngika. Gala yapa aburr-ngukiyan mun-mujanara balaja.