Search form

Jon 18:3

3Lika nipa Jurrach ana-garlmuna, a-guguyana burrwa ana-bona an-dakal an-guyinda rrapa aburr-mujama aburr-gata minypa birripa wana junggay yerrcha rrapa Berachi (Pharisee) yerrcha abu-wuna. Minypa lam (lamp) rrapa jarlk gubi-rrimanga rrapa garlpi mbi-rrimanga aburr-bona gurda aburr-ni, lika aburr-bena.