Search form

Jon 18:32

32Gu-yinagata gu-ni gu-bona, ngardawa gun-burral janguny Jesus mu-ngoyurra a-wena, a-ngurrjiyana nipa a-yinmiya barra a-juwa. [Minypa an-gata gapman burr-jong a-negarra a-rrana a-workiyana an-gugaliya gun-nerra jama a-ji.]