Search form

Jon 18:33

33Lika Baylat mola a-barrngumurra, lika a-wena burrwa aburr-yigipa aburr-mujama Jesus abu-ganyja gurda nula, abu-barnjinga nipa ana-gochila. Lika nipa Baylat ana-nyala a-yinanga, “A-lay, aburr-gaba nginyipa bunggawa burrwa Ju yerrcha, ya?”