Search form

Jon 18:39

39Wurra jarra gun-guna ngu-wengga barra: Minypa gun-guna janara gipa gu-jirra ana-gorrburrwa Bachoba (Passover) — gun-narda wolawola gu-jirra ana-gorrburrwa gu-workiya, ngaypa ngu-jerrmanga ana-gorrburrwa ngu-workiya an-ngardapa an-goyburrpa an-borrmunga mu-ngoyurra ngu-barrbuna — minyja nyiburr-gurda Ju yerrcha an-gaba an-goyburrpa bunggawa ngu-jerrma barra ana-gorrburrwa, ya?”