Search form

Jon 18:40

40A-yinagata nipa Baylat a-wena burrwa, wurra birripa aburr-garlmunapa aburr-jabarrchinga, “An-narda ngika, a-la! Wurra an-gata Burébach (Barabbas)!” aburr-yinagata aburr-wena. Nipa Burébach an-gata an-bachirra.