Search form

Jon 18:5

5Birripa aburr-yinanga, “Minyja Jesus an-gata Nejarach (Nazareth) an-guyinda.”

Lika nipa a-yinagata, “Minyja ngaypa.” A-yinagata burrwa, rrapa Jurrach an-gata mu-ngoyurra a-bawuna Jesus, nipa gatiya wugupa burrwa aburr-jinyja.