Search form

Jon 18:8

8Lika nipa a-yinagata, “Minyja gipa ngu-wena ana-gorrburrwa ngaypiya. Minyja ngaypa nyiburr-wechawecharra apula, ngaypa wupa ngunabu-ma, ngunabu-ga, wurra aburr-guna burrbu-bawa.”