Search form

Jon 18:9

9Gun-narda a-wena burrwa, ngardawa gipa mu-ngoyurra a-wena gun-burral janguny gun-gata minypa a-yinagata a-wena, “Anya, nginyipa nguna-wuna gala ana-nga a-lijiwarriyarna.”