Search form

Jon 19:13

13Gun-narda Baylat a-galiyana burrwa aburr-wena nula, lika a-garlmuna, Jesus ana-jerrmarra rrawa gun-gata gubu-ngurrjinga aburr-workiya Gun-gurrema Gu-yurra, minypa birripa Ju aburr-bapurr gun-birripa wengga aburr-yinaga aburr-workiya Gebata (Gabbatha). Lika nipa Baylat ana-bona, a-rakaja gun-gurrenyja gun-guni gun-gata minypa bunggawa an-guyinda a-rakaja a-workiya wolawola minypa burr-mari a-weya a-workiya.