Search form

Jon 19:14

14Lika gun-gatiya gugu marnnga waykin jiny-ji gun-gata minypa Braydi (Friday) gu-ni birripa Ju yerrcha nawanawa aburr-ni Jarradi (Saturday) aburr-ngeka barra, minypa gun-birripa gun-guwarr aburr-yinagatiya aburr-workiya. Wurpa lika gun-gata Jarradi guna-gepa barra nipa burr-guya gun-japurra gu-ni barra, ngardawa janara gipa gu-ji burrwa Ju yerrcha Bachoba (Passover) gun-gata, rrapa minypa Jarradi gu-ni barra, gubu-mungba barra. Gu-gurda ngacha. Lika gatiya minypa Baylat a-ninya, nipa a-wena burrwa aburr-gata Ju yerrcha, “A-lay, an-goyburrpa bunggawa an-gunaga.”