Search form

Jon 19:16

16Aburr-yinagata aburr-wena, lika Baylat murna burr-wuna aburr-yigipa an-dakal, birripa barra burr-jong abi-nega abi-rra.

Jesus Burr-jong Abi-negarra Abi-rrana

(Metiyu 27:32-44; Mark 15:21-32; Luk 23:26-43)

Ganapiya, lika abu-ganyja