Search form

Jon 19:17

17nipa Jesus gun-jong a-bamiyana nula aburr-bamuna, gata aburr-bena rrawa gun-nelangga An-mama Bama A-jirra A-yurrapa, minypa Ju yerrcha aburr-yinaga aburr-workiya Golgócha (Golgotha).