Search form

Jon 19:19

19Rrapa jurra Baylat a-wukurrjinga birripa Jesus ana-bama mbi-wenyagarra gu-jong, gun-nigipa mari gu-ngurrjinga, minypa mu-yinanga, “AN-GUNA JESUS NEJARACH (NAZARETH) AN-GUYINDA, BUNGGAWA JU YERRCHA AN-BURRIYA.”