Search form

Jon 19:2

2Rrapa lika birripa bornangguna jibi-jarlapuna nula bama a-jirra minypa gun-maywapa bunggawa an-mumurna an-guyinda gun-nika ana-bama gu-garraja a-workiya, wurpa jin-darrartka; lika jibu-barnjinga nula. Rrapa mirikal abu-barrbuna maningan mu-maya mun-gata minypa an-mumurna an-guyinda bunggawa a-barrngumiya a-workiya.