Search form

Jon 19:21

21Wurra wana junggay yerrcha aburr-garlmuna, Baylat aburr-wena nula, “A-lay, ganapa ngurrja nipa bunggawa an-ngayburrpa Ju nyiburr-bapurr. Wurra wukurrja, ‘Nipa wupa an-murna bunggawa a-negiya Ju an-burriya.’ ”