Search form

Jon 19:25

25Gun-gata minypa Jesus a-balcha a-yu, yi-gurrepa aburr-ji nula aburr-gata minypa jin-nigipa mampa niya nipa bama a-galiyarra, rrapa jin-nerranga mampa niya jin-gata Meri (Mary) nipa Gulówpach (Clopas) jin-nika, rrapa Meri Mektaliny (Mary Magdalene).