Search form

Jon 19:3

3Lika ngardapa ngardapa aburr-bona gurda nula aburr-ji, aburr-yinanga, “A-lay, ny-junardiya bunggawa Ju yerrcha ny-burriya, ya?” Lika aburr-murna abu-bunapa japurra a-jirra.