Search form

Jon 19:31

Jesus Abi-rrana Gerlk A-jirra

31Rrapa birripa Ju yerrcha nawanawa aburr-ni ngulam barra aburr-ngeka, minypa Jarradi gu-nirra gu-workiya aburr-ngeknga, wurpa lika minypa ngulam barra burr-guya gun-japurra gu-ni barra minypa gipa janara gu-ji burrwa. Gu-gurda nula birripa gala jal aburr-ni an-burral an-guyinda a-balcha a-yu, mu-ngoyurra a-juwuna. Lika aburr-garlmuna, aburr-ngiwija nula Baylat an-nigipa an-dakal barra aburr-gata aburr-balcharra aburr-yurra banda aburr-jirra bun-duma, yanma yibirrich aburr-juwupa gu-jong wenga burrbu-ga barra aburr-bupiya.