Search form

Jon 19:35

35An-gugaliya ana-guna gu-nana gun-gata nipiya a-wukurrjinga ana-gorrburrwa a-nirra, rrapa gun-nigipa wengga gun-burral. Nipa an-guna marn․gi minypa nipiya a-weya gun-burral, rrapa nipa gu-ngurrjinga ana-gorrburrwa barra minypa ana-goyburrpa burr-guta marr nyiburr-balcha.