Search form

Jon 19:36

36Gun-gata gu-yinagata gu-ni minypa Jesus a-juwuna, ngardawa janguny gu-yurra gun-burral minypa gu-yinaga, “Gala barra an-mama abu-rruma, wurra ngika.”