Search form

Jon 19:38

Jesus An-burral Abu-barrbuna Wupa Gu-ngarnama Gu-gurrema Gu-guyinda

(Metiyu 27:57-61; Mark 15:42-47; Luk 23:50-56)

38Gu-gata wenga Jochap (Joseph) an-gata Aramatíya (Arimathea) an-guyinda a-garlmuna, a-ngiwija nula Baylat minyja Jesus an-burral nipa Jochap a-ma, a-ga a-boy. Jochap an-gatiya gipa mu-ngoyurra marr a-balcha nula Jesus, wurpa lika yongun gu-negarra ngardawa nipa a-gurkuja burrwa Ju yerrcha bunggawa aburr-gata. Ganapiya, wurra gun-gata minypa Baylat gu-yagurrmurra nula, nipa Jochap ana-bona, a-menga Jesus an-burral.