Search form

Jon 19:4

4Lika Baylat a-garlmuna, mola yarlanga ay-bena ay-jarl, a-wena burrwa Ju yerrcha, “Bubi-na, an-guna ngiy-ganyja ngiy-bena, barra marn․gi nyiburr-ni nula gipa ngu-wengganana ngu-ni, gala gun-nga gun-nerra gu-rrima rraka mari ng-garra nula.”