Search form

Jon 19:41

41Rrapa gata minypa Jesus burr-jong abi-rrana, yi-gurrepa guna-jinyjarrapa gun-birlapirla rrawa an-gugaliya mu-garrana, rrapa minypa gun-gurrema gun-gata mu-ngoyurra aburr-gapajinga minypa an-gugaliya a-juwiya a-workiya abu-barnjinga aburr-workiya wupa gu-ngarnama gu-gurrema; wurpa lika gun-geka gun-gata, gala ana-nga mu-ngoyurra abu-barnjingarna.