Search form

Jon 19:5

5Lika Jesus ay-bena, bornangguna ana-bama jibu-barnjinga rrapa mirikal maningan mu-maya abu-barrbuna a-barrngumuna a-ji. Rrapa nipa Baylat a-yinagata burrwa, “Nipa an-gunaga!”