Search form

Jon 2:1

Jesus Bugula Gu-jarlapuna Gurnal Mun-girra Mu-ni Minypa Wayin (Wine)

1Nuwurra waypa ngorrngurra abirri-jirrapa gu-ni, janara gu-ji gun-gaba rrawa Geyna (Cana) wana gu-bapala gu-rrawa Galali (Galilee), minypa an-ngardapa an-gugaliya jiny-ma barra jin-nigipa gochila gochila jin-gurra gama. Jesus mampa niya gata jinyu-ni,