Search form

Jon 2:11

11Jesus a-yinagata ana-ngardapa ana-goma gu-negarra nipa burr-barlmarrk jama a-ji. Minypa gun-gatiya rrawa Geyna wana gu-bapala gu-rrawa Galali nipa gu-gegapa burr-barlmarrk jama a-ji. Rrapa gu-gunardiya wenga minypa nipa a-gurdagurdarriyana burrwa minypa nipa wana an-babalapa. Rrapa gatiya gugu aburr-yigipa jawina marr aburr-balcha nula.