Search form

Jon 2:13

Wangarr Gun-nika Bala Gun-nerra Gubi-negarra Jesus Burr-jobujobuna

(Metiyu 21:12-13; Mark 11:15-17; Luk 19:45-46)

13Gun-gatiya gugu aburr-gata Yichrayal (Israel) aburr-bapurr janara yi-gurrepa gu-ji burrwa gu-bona minypa birripa gubu-borrwuja aburr-workiya wola waykin an-guyinda an-mujaruk burr-burndarna, wurra jarra burr-beybana. Gu-gata ngacha yi-gurrepa gu-ji burrwa janara minypa birripa gubu-ngurrjinga aburr-workiya Bachoba (Passover), lika Jesus a-garlmuna, gu-bamawa ay-warrchinga ay-bamuna, lika Jirúchalam (Jerusalem) a-bena.