Search form

Jon 2:20

20Birripa Ju yerrcha aburr-yinagata, “A-lay, gun-guna bala gubu-gupuna jemberr gun-jaranga minypa 46. Nginyipa jimarna mola ny-jupa barra ngorrngurra abirri-jirrapa gun-ngardapa wupa, ya?”