Search form

Jon 2:21

21Aburr-yinagata aburr-wena nula Jesus, wurra jarra gun-gata nipa a-wena bala ngika; gun-burral jarra a-ngurrjiyana nipa an-burral.