Search form

Jon 2:22

22Rrapa nuwurra waypa jurdach a-juwuna rrapa Wangarr ana-nyala a-jarrkarrana, aburr-yigipa jawina gubu-borrwurra gu-gurda ngacha janguny nipa Jesus a-wena a-workiyana. Lika marr aburr-balcha janguny Wangarr gun-nika mu-jurra mu-guyinda rrapa barrwa gun-gata minypa Jesus a-wena a-workiyana.