Search form

Jon 2:23

23Jesus minypa gu-janara a-ni Bachoba gun-gata rrawa Jirúchalam, aburr-jaranga wurra gama gorlk abi-nana burr-barlmarrk jama a-ji, lika marr aburr-balcha nula nipa an-nelangga.