Search form

Jon 2:5

5Lika nipa jin-gata jiny-yena burrwa aburr-mujama, “A-lay, an-guna a-yinmiya barra a-wengga, ana-goyburrpa jama nyiburr-ji barra.”