Search form

Jon 2:6

6Rrapa japalana yi-gurrepa a-ji abirri-jirrapa an-ngardapa rrapa abirri-jirrapa an-ngardapa, nipa japalana jandarra gubi-jarlapuna bugula nula Ju yerrcha aburr-gurragiya aburr-workiya, japalana an-gata wana an-babalapa minypa duram (drum).