Search form

Jon 20:1

Wupa Gu-gurrema Jesus Abu-barrbuna Barrwa Aburr-jekarra Gurda Gubi-nana Gun-nyagara

(Metiyu 28:1-8; Mark 16:1-8; Luk 24:1-12)

1Nuwurra waypa Jandi (Sunday) ana-munyagaba ngana guna-ngarlcha Meri Mektaliny (Mary Magdalene) jina-bona, gu-nana gun-gurrema gun-gata Jesus abu-barrbuna rrapa minypa lika ngana gu-jirra gubu-jakabuna; wurra mola gu-nana ngana gu-jirra gu-lapkujamiyana gu-ji.