Search form

Jon 20:20

20Lika a-gurdagurdarriyana burrwa minypa murna a-jirra rrapa gerlk a-jirra. Rrapa aburr-yigipa jawina aburr-worlworlcha aburr-ni nipa Bunggawa abi-nana.