Search form

Jon 20:23

23Rrapa an-gugaliya werra a-negiya a-workiya an-gata ana-nga minypa ana-goyburrpa baywarra nyibi-nega nula, an-narda ngardawa Nyanyapa arrku gipa baywarra gu-negarra nula. Rrapa an-nerranga ana-nga ana-goyburrpa gala baywarra nyibi-nega nula, an-narda ngardawa Nyanyapa arrku gala a-yinmiya baywarra gu-nega nula.”