Search form

Jon 20:25

25Lika gu-gata wenga aburr-wena nula, “A-lay, ngayburrpa nyibi-nana Bunggawa!”

Wurra nipa a-yinanga burrwa, “Ngaypa gala ngu-yinmiya marr ngu-balcha gun-narda ana-goyburrpa nyiburr-weya, wurra minyja ngaypa ngu-na murna a-jirra ana-jitabata abi-rrana, rrapa minypa ngaypa ngu-rrima murna a-jirra rrapa gerlk a-jirra an-jeja,” a-yinagata Domach a-wena.