Search form

Jon 20:3

3Jiny-yinagata jiny-yena, lika Birta rrapa an-guna an-nerranga Jesus an-nika jawina bitipa abirri-garlmuna, lika abirri-boy barra yi-gata gu-gurrema.