Search form

Jon 20:30

Gun-guna Janguny Mu-guna Mu-jurra Nipa An-nga Nula

30Mola gun-jaranga Jesus burr-barlmarrk jama a-ji, aburr-yigipa jawina abi-nana, wurra mu-guna mu-jurra gala ngu-wukurrjingarna.