Search form

Jon 20:9

9(Ngardawa gun-guwarr janguny bitipa gala meyali gubi-nacharna burdak gun-gata minypa Jesus nipa barra a-juwa lika a-molamiya, minypa gun-nardiya nula jarlakarr barra gu-mungba.)