Search form

Jon 21:14

14Gun-narda minypa Jesus ana-jirrapa ana-ngardapa ana-goma gu-negarra a-bena burrwa aburr-yigipa jawina, mu-ngoyurra nipa a-juwuna rrapa Wangarr a-jarrkarrana.