Search form

Jon 21:17

17Rrapa mola a-garlmuna, gun-maywapa a-wena nula, ana-jirrapa ana-ngardapa gu-negarra nipa a-yinagata, “Jayman, a-lay, ny-jurda Jon biy-yika walkur, nginyipa jal nyi-nirra apula, ya?”

Lika nipa Birta an-nerra a-ni ngardawa Jesus ana-jirrapa ana-ngardapa a-yinagata nula, “Nginyipa jal nyi-nirra apula, ya?” Lika a-yinagata nipa Birta, “Bunggawa, gala gun-nga nginyipa ny-bombula; nginyipa marn․gi ngaypa jal ngu-nirra nggula.”

Nipa Jesus a-yinagata, “Aya. Lika balaja burr-wu aburr-ngaypa gu-galiya yerrcha aburr-gata minypa jip.