Search form

Jon 21:19

19Jesus a-yinagata a-wena nula Birta, a-gurdagurdarrana minypa nipa Birta a-yinmiya barra a-juwa rrapa Wangarr an-nelangga an-molamola a-nega. Lika a-yinagata nula, “Nguna-jurrjurrma.”